Ispušni plinovi i oštećenja bubrega. U zadnje vrijeme raste zabrinutost oko mogućih neželjenih učinaka teških metala iz ispušnih plinova, a prije svega olova, na zdravlje ove kategorije policajaca. Ovo je prva studija u kojoj je istraživan mogući utjecaj izlaganja čovjeka ispušnim plinovima iz automobila, odnosno utjecaj olova na funkciju bubrega, kao i moguća oštećenja bubrega (nefrotoksičnost ).