Spontani pobačaj i magnetsko polje. Rizik javljanja spontanog pobačaja veoma je ovisan o izlaganju magnetskom polju. Prenatalno izlaganje magnetskom polju snažnijem od 16 mili Gaussa povezana je s najmanje 80% većim rizikom nastanka spontanog pobačaja.