Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Stres u okviru liječenja neplodnosti, kako kod muškaraca, tako i kod žena utječe na uspjeh liječenja.

"Naši rezultati jasno pokazuju da stres kod muškaraca igra ulogu u neuspjehu liječenja neplodnosti, iako znatno slabije nego što se viđa kod žena," navode liječnici sa Sveučilišta u Cardiffu i Copenhagenu, u lipanjskom broju znanstvenog časopisa Fertility and Sterility.

Učinak nije nastupio zbog kumulativnog efekta distresa muškog partnera na razinu distresa kod žene, navode znanstvenici.

Istraživanje učinka stresa kod oba partnera na ishod liječenja neplodnosti obavljeno je serijom upitnika koje su parovi popunjavali na početku ciklus liječenja. Dvanaest mjeseci kasnije, parovi su ponovno ispitani, pri čemu su praćeni tip poduzetog liječenja, broj ciklusa, uspješnost ishoda liječenja odnosno nastupanje trudnoće ili porođaj djeteta.

Ukupno je analizirano 818 parova, a kod oko 60% parova se bilježi uspješan ishod liječenja. Kod jednog od četiri para (25%) je rađena inseminacija, dok su ostali parovi liječeni postupcima IVF ili ICSI.

Znanstvenici su kontrolirali svoju analizu na potencijalni kofaktorijalni učinak životne dobi partnera i duljine liječenja neplodnosti.

I kod muških i kod ženskih partnera stresni skor je bio povezan s ishodom liječenja, nalaze znanstvenici, iako je ova povezanost bila snažnija kod žena.

Kod žena s više supružničkog distresa u prosjeku je trebalo više od tri ciklusa za postizanje trudnoće, u usporedbi s dva ciklusa kod žena koje su izložene manjem stresu. Istraživači također nalaze porast veće povezanosti problema neplodnosti u osobnoj i supružničkoj domeni s ishodom liječenja neplodnosti sa socijalnom domenom.

"Naši rezultati doprinose rastućim dokazima da je negativno psihičko stanje povezano s neuspjehom liječenja", zaključak je autora. "U svjetlu brda dokaza, možda je upravo sada vrijeme da se usmjerimo na ove odnose i moguće intervencije kako bi minimizirali ovaj učinak."
 


Fertil Steril 2005;83:1745-1752.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve