Datum zadnje izmjene: 23. 01. 2020.


Na 65. godišnjem sastanku Američkog društva za epilepsiju održanom u Baltimoreu, profesor Kimford Meador iznio je podatke šestogodišnjeg prospektivnog opservacijskog istraživanja utjecaja antiepileptika primijenjenih u trudnoći, na kognitivne funkcije djeteta. Prof. Meador je direktor The Emory Epilepsy Center i profesor neurologije na Sveučilištu Emory u Atlanti, Georgia.

Izvijestio je da su djeca koja su in utero bila izložena valproatu, pokazivala značajno niži kvocijent inteligencije u usporedbi s djecom koja su in utero bila izložena karbamazepinu, lamotriginu ili fenitoinu.

Istraživanje je pokazalo da je utjecaj valproata bio ovisan o dozi, što nije nađeno niti za ijedan drugi antiepileptik. Valproat je štetniji utjecaj imao na verbalne nego na neverbalne sposobnosti, s tim da je na verbalne funkcije utjecao jače nego tri ostala lijeka.

"Rezultate treba tumačiti oprezno i potvrditi ih u novom istraživanju", rekao je dr. Meador.

Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) dala je dodatno upozorenje za valproat za područje SAD-a.

Vjerujem da je naše otkriće istinito i ono sugerira da je valproat povezan s većim rizikom za poremećaj spoznajnih funkcija u djece izložene tome lijeku tijekom trudnoće. Valproat je jako loš kao prvi izbor u liječenju epilepsije u žena generativne dobi", dodao je dr. Meador.

Problem je da određena skupina žena s primarno generaliziranom epilepsijom odgovara na terapiju jedino valproatom.

"Smatram da terapiju treba početi s nekim drugim lijekom. Ako žena želi trudnoću, a reagira samo na valproat, tada liječenje treba provoditi u najnižoj mogućoj dozi koja može kontrolirati bolest. Sigurna doza vjerojatno je ispod standardne terapijske doze lijeka za većinu žena. Lijek ima teratogeni utjecaj, ali djeluje i u ovisnosti o dozi i također, ovisno o prijemčivoj genetskoj podlozi. Većina ljudi razmišlja o štetnom učinku lijeka sa stajališta anatomskih oštećenja, međutim u literaturi je potvrđena i anatomska i bihejvioralna teratogenost. U životinja je pokazano da kognitivna oštećenja nastaju u dozama koje su niže od onih uz koje nastaju anatomska oštećenja", rekao je dr. Meador na 65. godišnjem sastanku Američkog društva za epilepsiju.

 

14.02.2012. Medscape Neurology


Đurđa Žigmundovac Klaić, dr.med:: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve