Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Redovita uporaba aspirina poboljšava prognozu raka dojke, objavljeno je u znanstvenom časopisu Journal of Clinical Oncology. Uporaba aspirina bila je povezana s manjom učestalosti smrti od raka dojke, smrti zbog bilo kojeg uzroka te manjom pojavnosti recidiva.

Ovisno o učestalosti tjednog uzimanja aspirina, rizik pojavnosti udaljenih metastaza smanjivao se za 43% - 60%. Slično, u usporedbi s pacijenticama koje nisu uzimale aspirin, smrtnost od raka dojke bila je 64% - 71% manja kod pacijentica koje su koristile aspirin.

″Vrlo je važno razumjeti da je ovo opservacijsko istraživanje, a na temelju takovih istraživanja ne možemo tvrditi da aspirin poboljšava preživljavanje,″ navode američki znanstvenici sa sveučilišta Harvard Medical School' Boston, Massachusetts. ″Bit će veoma važno vidjeti hoće li se rezultati našeg istraživanja ponavljati u narednim opservacijskim istraživanjima. Također je važno poduzeti istraživanja u kojima će se vidjeti produljuje li uporaba aspirina preživljavanje.″

Autori naglašavaju da su sve pacijentice iz ovog istraživanja u liječenju raka dojke bile podvrgnute konvencionalnom liječenju raka dojke, koje uključuje kirurški zahvat, zračenje, kemoterapiju i hormonsku terapiju. ″Aspirin kojeg su pacijentice uzimale, nije predstavljao alternativno liječenje raka dojke, sve bolesnice su u prvom redu liječene konvencionalnim metodama,″ navodi se. ″Vrlo je važno razumjeti da uzimanje aspirina ima i svoje neželjene učinke kao što je gastrointestinalno krvarenje.″

″Pitanje koje smo postavili bilo je može li uzimanje aspirina poboljšati preživljavanje pacijentica s rakom dojke i na taj način utjecati na promjenu rutinske kliničke prakse. Rezultati su takvi da bolesnice s rakom dojke koje su dobile liječnički savjet za korištenje aspirina iz drugih razloga, mogu biti zadovoljne činjenicom da bi aspirin mogao spriječiti povrat temeljne bolesti.″

Eksperimentalni pokusi su pokazali da aspirin može sprječavati rast i smanjivati invazivni potencijal stanica raka dojke, aspirin smanjuje razinu citokina uključenih u koštane metastaze i potiče imunološki odgovor, navode znanstvenici. Pored toga, meta-analize su pokazale da uporaba aspirina i drugih nesteroidnih protuupalnih lijekova smanjuje pojavnost raka dojke za 9% - 30%. Autori navode, da ova povezanost uporabe aspirina i raka dojke nije u svim istraživanjima bila konstantna.

U aktualnom istraživanju, autori su postavili hipotezu da je uporaba aspirina nakon postavljanja dijagnoze raka dojke povezana sa smanjenjem učestalosti smrti od raka dojke, te manjom pojavnosti udaljenih metastaza u bolesnica stadija I do III bolesti.

Istraživanje je dizajnirano kao prospektivno opservacijsko istraživanje, a obuhvaćalo je 4,164 ispitanica uključenih u istraživanje Nurses' Health Study - NHS kod kojih je rak dojke u stadiju I - III dijagnosticiran između 1976. - 2002. godine. Pacijentice su praćene do lipnja 2006. godine.

U ovoj skupini ispitanica, 341 bolesnica su podlegle temeljnoj bolesti, kod 400 bolesnica su dijagnosticirane udaljene metastaze (uključujući 341 bolesnice koje su umrle), a 732 bolesnice su umrle iz drugih razloga. Kod ukupno 2,910 ispitanica kod kojih je postavljena dijagnoza raka dojke nije bilo moguće ispitati da li su uzimale aspirin prije postavljanja dijagnoze.

Primarni ishod koji se pratio bio je mortalitet od raka dojke u odnosu na uporabu i tjednu dozu/uzimanje aspirina (0, 1, 2 - 5, i 6 ili 7 dana /tjedno), što je istraživano najmanje tijekom zadnjih 12 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze i potom prospektivno.

″Bilježili smo uporabu aspirina nakon postavljanja dijagnoze raka dojke, pri čemu smo pažljivo procjenjivali uzimanje aspirina tijekom prve godine nakon postavljanja dijagnoze kada su pacijentice mogle biti zračene ili prolaziti kemoterapiju, kada se pacijenticama savjetuje ne uzimati aspirin,″ navode autori.

Rezultati istraživanja su pokazali da je uporaba aspirina bila povezana sa smanjenjem mortaliteta uslijed raka dojke, a rezultati se nisu bitno mijenjali niti nakon korekcije za stadij bolesti, indeks tjelesne mase, menopauzalno stanje ili receptorski status.

U usporedbi s bolesnicama koje nisu uzimale aspirin, relativni rizik smrtnosti od raka dojke bio je:

 

  • 22% manji ako se aspirin ikada koristio
  • 71% manji ako se aspirin koristio 2-5 dana tjedno
  • 64% manji ako je aspirin uziman 6 ili 7 dana tjedno.


Rezultati su bili slični i za pojavnost udaljenih metastaza, relativni rizik je bio 9% manji, 60% manji i 43% manji ako se aspirin koristio jednom tjedno, 2-5 puta tjedno i šest ili sedam puta tjedno.

Pored toga, uporaba aspirina bila je povezana s manjom smrtnosti od bilo kojeg uzroka, ovaj je rizik bio 4% manji, 6% manji, 47% manji i 46% manji ako se aspirin koristio u prošlosti ili kod aktualne uporabe aspirina jednom, 2-5 puta tjedno i šest ili sedam dana tjedno.

Kada je u pitanju smrtnost od bilo kojeg uzroka, autori navode da se ovaj zaštitni učinak aspirina vjerojatno temelji na utjecaju aspirina na smanjenje smrtnosti od raka dojke.

″Ukoliko se potvrde rezultati našeg istraživanja, mogli bi postati podloga široke intervencije u smanjenju morbiditeta i mortaliteta povezanih s rakom dojke,″ zaključuju znanstvenici.

 

 

J Clin Oncol published online 2010 Feb 16; [e-pub ahead of print]


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve