Datum zadnje izmjene: 02. 02. 2020.

Mnogobrojna dosadašnja istraživanja ukazuju na pozitivnu vezu između dojenja i kognitivnog razvitka u ranom djetinjstvu. Danski istraživači ukazuju na pozitivan utjecaj duljine dojenja i na inteligenciju u odrasloj dobi.

U istraživanju povezanosti između duljine dojenja i inteligencije u odraslih rađeni su testovi inteligencije: WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale i BPP - Berge Priens Prove u miješanom uzorku od 973 muškaraca i žena, kao i čistom uzorku od 2.280 muškaraca rođenih u Copenhagenu između listopada 1959. i prosinca 1961. godine.

Ovisno o duljini dojenja (liječnički karton i izjava majke u dobi kada je dijete imalo 1 godinu) formirano je 5 skupina ispitanika: kod prve skupine ispitanika dojenje je trajalo 1 mjesec, kod druge skupine 2-3 mjeseca, kod treće skupine 4-6 mjeseci, kod 4 skupine 7-9 mjeseci i kod pete skupine više od 9 mjeseci.

Duljina dojenja statistički je značajno povezana s brojem ostvarenih bodova na testovima inteligencije neovisno o utjecajima drugih mogućih faktora, kao i neovisno o vrsti primijenjenog testa inteligencije.

Ovisno o duljini dojenja srednja vrijednost IQ (Full Scale WAIS IQ) iznosila je kod prve skupine 99, kod druge skupine 101, kod treće skupine 102, kod četvrte skupine 107 i kod pete skupine 104. Slične vrijednosti dobivene su i u BPP testu (38 - 39 - 39,9 - 40,1 - 40,1).

Neovisno o drugim mogućim utjecajima na psihički razvitak, duljina dojenja je od izuzetne važnosti za inteligenciju ne samo u dječjoj već i odrasloj dobi.


JAMA 2002; Vol 287 (18): 2365-2371

 

dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve