Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.


Novi podaci pokazuju da žene s visokim rizikom za ranu preeklampsiju koje pokazuju abnormalnu hemodinamičku funkciju u ranoj trudnoći mogu imati nepovoljan ishod trudnoće. Prospektivna kohortna studija sa 36 žena s visokim rizikom za ranu preeklampsiju (manje od 34 tjedna trudnoće) je pokazala da je kod onih koje su imale nepovoljan ishod trudnoće značajno povišen ukupni periferni otpor u 14. tjednu (1,710 naprema 1,307 dyne/sec/cm-5, P=,02), 24. tjednu (1,564 naprema 1,305 dyne/sec/cm-5, P0,002) trudnoće uspoređujući s visokorizičnim ženama koje su imale uredan ishod trudnoće.

Po podacima koji su prezentirani na Svjetskom kongresu Internacionalnog društva za ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu, minutni volumen je bio značajno niži u 14.tjednu (4,41 naprema 5,18 L/min, P=,04) i 30.tjednu (4,79 naprema 5,36 L/min, P=,04) trudnoće kod žena koje su imale nepovoljan ishod trudnoće.

Rezultati sugeriraju da žene s visokim rizikom za ranu preeklampsiju i mogućim nepovoljnim ishodom trudnoće pokazuju znakove abnormalne kardijalne funkcije već u 14. tjednu, kažu znanstvenici. Znanstvenica Kate Russo je rekla da rezultati mogu pomoći u odvajanju trudnica koje će imati uredan ishod trudnoće od onih koje bi mogle razviti nepovoljan ishod trudnoće kod žena kojima je nađen visoki rizik u skriningu preeklampsije.

"Želimo smanjiti 10%-tnu lažno-pozitivnu stopu ovog skrininga koji ima 90%-tnu stopu detekcije za preeklampsiju u ranoj trudnoći", rekla je dr.med. Russo, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney.


 

Ob.Gyn. News Digital Network

  Novosti - Sve