Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Rezultati randomizirane studije objavljene u Obstetrics & Gynecology, ukazuju da je "mini-sling" inferiornija metoda za liječenje stresne inkontinencije, premda su po subjektivnoj procjeni izlječenja TVT ("tension-free vaginal tape") i "single-incision mini-sling" podjednaki.

Dr Matthew D. Barber, profesor kirurgije (Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University) i potpredsjednik za klinička istraživanja u OB/Gyn i Women’s Health Institute, zajedno s kolegama odabrao je ispitanice starije od 21 godine, s urodinamskom stresnom inkontinencijom sa ili bez genitalnog prolapsa iz 7 medicinskih centara diljem USA.

Osnovne procjene su uključivale standardne evaluacije kao i procjene pacijentica te praćenje dnevnika mokrenja. Istraživači su nasumično odabrali pacijentice za TVT (n=127) ili mini-sling (n=136); incizija je rađena u suprapubičnoj regiji kod onih kojima je rađen mini-sling da bi rez bio što sličniji rezu kod TVT.

U studiji, kirurzi su koristili retropubični "U" pristup; napetost mini-slinga je bila pojačana tako da je sling postavljen direktno nasuprot uretre. Pacijentice su intervjuirane odmah nakon zahvata te nakon 6 tjedana i ponovno za 6, 12, 18 i 25 mjeseci (npr. urinarna kontinencija ili ponovni zahvat) da se odredi da li je došlo do ponovne urinarne inkontinencije 12 mjeseci nakon zahvata.

Barber i kolege su imali pozitivne rezultate za obje metode. Godinu dana nakon operacije, 55,8% žena s mini-slingom i 60,6% žena s TVT su bile subjektivno izliječene. Iako su našli veći stupanj teže inkontinencije kod žena u mini-sling grupi, Barber i suradnici su smatrali da je to povezano s većim brojem pacijentica u ovoj grupi koje su primarno imale teži stupanj inkontinencije.

Istraživači su našli simptome stresne inkontinencije i urgentne inkontinencije kod 18% i 25% kod žena u mini-sling grupi i 14 % i 29 % u TVT grupi.

Pacijentice u mini-sling grupi su imale manje komplikacija povezanih s zahvatom nego one s TVT-om. Na primjer, perforacija mokraćnog mjehura se desila u 4,8% pacijentica s TVT-om ali samo u 0,8% u grupi pacijentica s mini-slingom. Isto tako, dr Barber i kolege su našli da su žene u mini-sling grupi češće otpuštane kući bez katetera i osjećale manju bol unutar prvih 3 dana nakon zahvata uspoređujući s ženama koje su imale TVT kao zahvat.

"U ovoj studiji, bila je podjednaka subjektivna procjena izlječenja kod oba zahvata", objašnjavaju Barber i kolege. "Pacijentice koje su prošle kroz mini-sling imale su jači stupanj urinarne inkontinencije 1 godinu nakon zahvata. Bio je podjednak broj pacijentica koje nisu imale problema s inkontinencijom, no kod onih koje su opet razvile probleme, inkontinencija je bila značajno teža kod pacijentica s mini-slingom".

"Liječnici moraju pružiti pacijenticama sve informacije o rizicima i koristima prilikom planiranja mini-slinga", oni zaključuju.


 


Reference:

Barber MD, Weidner AC, Sokol AI, et al. Single-incision mini-sling compared with tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2012;119(2, Part 1):328-337.


 
  Novosti - Sve