Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Žene koje su doživjele spontani pobačaj imaju povećani rizik nastanka srčanog infarkta kasnije tijekom života, objavljeno je u znanstvenom časopisu Heart.

Nekoliko ranijih istraživanja, uključujući i nekoliko križanih i jednu prospektivnu studiju, nisu pokazala jednoznačnu povezanost između spontanog pobačaja i kasnijeg obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti. Rezultati istraživanja provedenog u Njemačkom centru za istraživanje raka u Heidelbergu, ukazuju pak da rezultati ovih istraživanja nisu bili adekvatno korigirani za kočimbenike kao što su pušenje i dijabetes melitus.

U istraživanju povezanosti srčanog infarkta i spontanog pobačaja te intrauterine smrti djeteta, znanstvenici su proveli prospektivnu populacijsku kohortnu studiju pod nazivom 'European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)'. Studija je uključivala 11,518 žena starosne dobi između 35-66 godina koje su bilo kada u životu bile trudne, a razdoblje praćenja je bilo prosječno 10.8 godina.

Ukupno je najmanje jedan 'missed abortion' registriran kod 2,876 žena (25%), 2,053 (18%) žena su imale najmanje jedan pobačaj, a kod 209 (2%) žena je registrirana intrauterina smrt djeteta.

Medicinska dokumentacija potvrdila je 82 slučaja srčanog infarkta i 112 slučajeva moždanog udara. Nakon korekcije podataka za starosnu dob, pušenje, konzumiranje alkohola, indeks tjelesne mase, odnos opsega struka i bokova, tjelesnu aktivnost, stupanj edukacije, broj trudnoća, hipertenziju, hiperlipidemiju i dijabetes melitus, znanstvenici nalaze 2.32 puta češću pojavnost srčanog udara sa svakom intrauterinom smrću djeteta.

Tri i više spontanih pobačaja bili su povezani s 8.9 puta većim rizikom pojavnosti srčanog udara. Nakon korekcije podataka za pušenje, indeks tjelesne mase i hipertenziju, ovaj rizik je još uvijek bio 5.06 puta veći od kontrolne skupine. Nije nađena statistička povezanost između pobačaja i srčanog udara, te bilo koje kategorije neuspjele trudnoće i moždanog udara.

Rezultati se mogu tumačiti činjenicom da neka stanja pogoduju kako spontanom pobačaju ili intrauterinoj smrti djeteta, tako i nastanku srčanih bolesti kod žena. Spontani pobačaj može biti uzrok infekcije, koja sa svoje strane može pogodovati kardiovaskularnom obolijevanju.

"Ovi rezultati ukazuju da je temeljni rizik srčanog infarkta povišen tijekom života kod žena sa spontanim gubitkom trudnoće. Ponavljani spontani pobačaji ili mrtvorođenost predstavljaju moćne pretkazatelje srčanog infarkta, koji su vezani za ženski spol, te ih treba razmatrati kao važne indikatore u nadzoru rizika kardiovaskularnog obolijevanja i prevencije ovih bolesti", navode autori.

 

Heart. [E-Pub] online, 2010.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve