Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Nepravilno radno vrijeme, uključujući noćni rad i noćne smjene, ima ozbiljne psihološke i fiziološke utjecaje. Grupa znanstvenika s Institute of Cancer Epidemiology u Kopenhagenu istraživala je pojavu raka dojke u grupi pacijentica između 30 i 54 godine, koje su pretežno radile noću.

U studiji su retrogradno istraživane radne navike kod 7.035 pacijentica oboljelih od raka dojke, u vremenskom periodu do 1964. godine. Na isti način su istraživane radne navike u kontrolnoj skupini formiranoj na osnovu podataka nacionalnog mirovinskog zavoda.

U obrađivanju podataka korištena je logistička regresijska analiza, a podaci su korigirani u odnosu na poznate faktore rizika u nastanku raka dojke: socio-ekonomske uvjete, broj djece, starost prilikom prvog i posljednjeg porođaja.

Rezultati studije upućuju na 1,5 puta povećani rizik nastanka raka dojke u skupini pacijentica koje su provodile najmanje pola radnog vremena u noćnoj smjeni, uključujući 5 godina prije nastanka raka dojke, tzv. vrijeme indukcije s tendencijom porasta ukoliko je rasla duljina vremena provedena u noćnoj smjeni.
 

Epidemiology 2001; 12(1): 74-77

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve