Datum zadnje izmjene: 23. 01. 2020.


Kanadske smjernice o potrebi ablacije ovarija/ovarijske funkcije u premenopauzalnih žena s rakom dojke, naišle su na odobravanje društva američkih onkologa 'American Society of Clinical Oncology' - ASCO, uključujući i stav da se ablacija jajnika ne treba rutinski koristiti u okviru sistemske terapije.

U on-line izdanju rujanskog broja znanstvenog časopisa Journal of Clinical Oncology on-line objavljena je ASCO pregled postupaka i potvrda kliničke prakse postupnika preporučenih od strane drugih organizacija kako bi se proširio broj raspoloživih visoko-kvalitetnih smjernica.

U ovom kontekstu, predstavljen je u obliku panela i jedan 'ad hoc' ASCO prikaz smjernica o adjuvantnoj ablacijskoj terapiji u okviru liječenja premenopauzalnih žena u ranom stadiju invazivnog raka dojke, specifično receptor-pozitivnih karcinoma, koje je objavilo kanadsko društvo 'Cancer Care Ontario' – CCO.

CCO smjernice se temelje na medicinski utemeljenim dokazima koji su potjecali iz 22 jedinstvene randomizirane kliničke studije, kao i dvije individualne meta-analize podataka pacijenata, jedne studije temeljene na meta-analizi i tri dodatna sistemska pregledna rada.

ASCO nalazi da su CCO preporuke "jasne, pregledne, utemeljene na većini relevantnih znanstvenih dokaza iz ove oblasti i predstavljaju opciju koju pacijentice mogu prihvatiti."

Vodeći autori ASCO panel prikaza sa Sveučilišita u Michiganu (University of Michigan Health System, Ann Arbor), navode ključne preporuke:
• Ablacija ovarija ne treba biti rutinski sastavni dio sistemske terapije, niti se treba koristiti kao alternativa sistemskoj terapiji.
• Ablacija ovarija se može uzeti u razmatranje kao terapijska opcija samo kod žena koje ne toleriraju ili odbijaju sistemsku terapiju.
• Ukoliko se planira ablacija ovarija, preporučuje se uporaba LHRH agonista, u vidu mjesečnih depo injekcija.

CCO smjernice naglašuju da nema medicinski utemeljenih dokaza u odabiru kirurške ablacije ovarija, radijacijske ablacije ili medikamentozne supresije funkcije ovarije. ASCO skupina dodaje da ovarijska supresija nije uvijek uspješna uz uporabu LHRH agonista.

Autori na koncu zaključuju, "ASCO pregled se slaže s preporukama navedenim u CCO smjernicama, s napomenom da istraživanja koja su u tijeku mogu dovesti do promjena u ovim preporukama."

 

 

J Clin Oncol 2011


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve