Datum zadnje izmjene: 14. 12. 2023.


Korištenje metformina tijekom radioterapije raka endometrija je bilo povezano sa znatno boljim preživljavanjem bez bolesti ("disease-free survival" - DFS) u retrospektivnom istraživanju predstavljenom na godišnjem skupu Američkog društva za radijacijsku onkologiju.

"Ove podaci opravdavaju daljnje proučavanje", izjavio je doktor Jim Zhong, Emory University, Atlanta.

U istraživanju je sudjelovalo 185 žena koje su imale dijagnozu i liječene su kirurški te adjuvantnom radioterapijom u "Emory University Hospitals" između 1999. i 2013. godine. Prosječna dob žena je bila 61,5 godina, a 32 su liječene s metforminom naprema 153 koje nisu. Većina žena u oba dijela studije je imalo rani stadij bolesti (lA) (50% kod metformina i 41% bez metformina, P = 0,44).

Nakon praćenja u prosjeku od 49 mjeseci, ishodi bolesti su bili bolji kod korištenja metformina, izjavio je dr Zhong. DFS je bio 80,3% kod žena liječenih metforminom i 59,5% kod žena koje nisu primale ovaj oralni antidijabetički lijek (p = .03). HR je bio 0,32 sa 95% intervalom pouzdanosti od 0.12-0.89.

Kontrola je bila 83,5% naprema 69,9% (HR, 0.37; 95% CI 0,11-¬1.19; P = 0,08), MFS je 96,2% naprema 85,2% (P = .13) i ukupno preživljenje bilo je 83,2% u odnosu na 79,1% (HR, 1.02; 95% CI 0,42-2,46; p = 0,09).

U drugoj retrospektivnoj studiji, izvijestila je dr Kathy Han iz "Princess Margaret Cancer Center" u Sveučilištu u Torontu, kumulativna doza metformina je bila neovisno povezana sa smanjenim specifičnim mortalitetom od karcinoma kod žena koje su imale liječenje raka vrata maternice koje je uključivalo radioterapiju.

"Bilo je puno interesa da se metformin proglasi kao sredstvo protiv liječenja raka jer su retrospektivne epidemiološke studije pokazale da su dijabetički bolesnici koji su uzimali metformin imali manju incidenciju raka i mortalitet u usporedbi s onima koji nisu uzimali metformin", objasnila je dr Han. Niti jedna od prethodnih studija se nije bavila rakom vrata maternice, dodala je.

Korišteni su podaci iz nekoliko ontarijskih i kanadskih zdravstvenih baza podataka da se sprovede populacijska kohortna studija koja je obuhvatila 181 žena u dobi od 65 godina ili starije koje su imale dijabetes i dijagnozu te bile u tretmanu za liječenje raka vrata maternice u razdoblju između 1997. i 2010. godine s medijanom praćenja od oko 5.8 godine: tada je bilo 61 (34%) rak-specifičnih i 68 (38%) slučajeva smrti nevezanih uz rak.

Dr. Han je izjavila da je za svakih dodatno korištenih 365g metformina, omjer rizika za smrt vezanu uz rak cerviksa bio 0,79 (95% CI 0.63-0.98, p = 0,03). Nije bilo takve povezanosti za ostale antidijabetičke lijekova koji su se koristili.

"Kako bi ovo dalje istražili nedavno smo aktivirali fazu II randomizirane studije standardnih kemoiradijacija sa ili bez metformina kod žena dijabetičarki s lokalno uznapredovalim rakom vrata maternice", rekla je dr Han. "U ovoj studiji smo uključili samo žene s hipoksičnim tumorima", napomenula je. Razlog tome je bio što hipoksični tumori mogu biti otporni na zračenje tako da će se, ako metformin ima učinak, dobit bolji odgovor na terapiju zračenjem.

 

Američko društvo za radijacijsku onkologiju, Godišnji sastanak 2015.Poliklinika Harni
  Novosti - Sve