Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.

Manjak vitamina D tijekom rane trudnoće predstavlja rizični čimbenik u nastanku teških oblika preeklampsije tijekom kasne trudnoće, objavljeno je u znanstvenom časopisu 'Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'.

Autori iz sveučilišta 'University of North Carolina-Chapel Hill' analizirali su podatke 3,992 trudnica iz jednoplodnih trudnoća, koje su se porodile u razdoblju između 2004.-2008. godine. Ukupno su identificirane 51 trudnoća s teškom preeklampsijom, a karakteristike i tijek trudnoće uspoređivani su s podatcima iz 204 trudnoće koje su protekle bez komplikacija.

Analizom pohranjenih uzoraka seruma, prikupljenih sredinom trudnoće – u prosjeku sa 17 tjedana, pokazane su statistički značajno niže koncentracije 25-hidroksivitamina D u skupini trudnica kod kojih je nastupila preeklampsija, u odnosu na kontrolnu skupinu trudnica (75 vs. 98 nmol/L).

Usporedbom koncentracije vitamina D od 75 nmol/L ili više, s razinom vitamina ispod 50 nmol/L, rizik nastupanja preeklampsije rastao je više nego tri puta (3.63 puta). Nakon korekcije ovih rezultata za rizične čimbenike kao što su dob i paritet trudnice, rizik pojavnosti preeklampsije bio je 5.41 puta veći kod trudnica s niskom razinom vitamina D u ranoj trudnoći.

″Rastući je broj dokaza o ulozi vitamina D u patogenezi preeklampsiji,″ navode znanstvenici. ″Ovi nalazi objašnjavaju zbog čega Afroamerikanke, kod kojih je češći deficit vitamina D, imaju veći rizik pojavnosti preeklampsije.″

″Nadomjestak vitamina D u trudnoći bi trebalo testirati kao potencijalnu intervenciju u sprječavanju nastanka preeklampsije u visoko-rizičnoj populaciji,″ zaključak je autora.


J Clin Endocrinol Metab. 2010.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve