Datum zadnje izmjene: 11. 03. 2021.

Epiduralna analgezija (EA) tijekom porođaja povezana je s povećanim rizikom od poremećaja iz spektra autizma "ASD" - autism spectrum disorder group, kod potomaka, pokazalo je retrospektivno istraživanje. "Izloženost epiduralnoj analgeziji tijekom trudnoće može imati dugoročne učinke na neurorazvoj kod djece", rekao je dr. Chunyuan Qiu iz Medicinskog centra Kaiser Permanente Baldwin Park, u Kaliforniji.

Više od 70% žena prima epiduralnu analgeziju ili neki drugi oblik neuraksijalne anestezije tijekom porođaja. Pokazalo se da je to učinkovito za majku i sigurno za fetus i novorođenče tijekom perinatalnog perioda, ali dugoročni učinci neuraksijalne anestezije na potomstvo uglavnom su nepoznati. r. Qiu i kolege koristili su podatke iz elektroničkih medicinskih kartona iz Medicinskog centra Kaiser Permanente od 2008. kako bi se procijenilo je li epiduralna analgezija tijekom rutinskog vaginalnog poroda povezana s rizikom od ASD-a kod potomaka.

Među više od 147,000 djece koju je rodilo gotovo 120,000 žena, 74.2 posto rodile su žene iuz epiduralnu analgeziju. Stope vrućice bile su više u majki koje su primile epiduralnu analgeziju (11.9 %) nego u skupini bez epiduralne medikamentozne pomoći (1.3%). Od toga, 1.1 % majki u skupini s epiduralnom analgezijom imalo je vrućicu prije davanja analgezije.

Sveukupno, 1.9% djece rođene od strane majki koje su dobile epiduralnu analgeziju i 1.3% djece iz skupine majki koje nisu koristile ovaj vid analgezije, dijagnosticirano je kao ASD-a tijekom praćenja, javljaju istraživači u časopisu JAMA Pediatrics.

U bivarijabilnoj analizi prilagođenoj godini rođenja, epiduralna analgezija tijekom porođaja je bila povezana sa značajnim 48% povećanim rizikom pojave nekog od poremećaja iz skupine autizma. U modelima koji se procjenjuju iz ponderirane inverzne vjerojatnosti liječenja (IPTW) i kovarijantne prilagodbe, epiduralna analgezija tijekom porođaja je povezana sa značajnim porastom rizika od ASD-a od 38%, odnosno 37%.

Postojao je značajan trend povećanja rizika od ASD-a s povećanjem trajanja izloženosti epiduranoj analgeziji od 5% povećanog rizika za četiri sata izloženosti EA-e. Vrućica nakon EA nije bila povezana s rizikom od ASD-a. Analize ograničene na jedno dijete po obitelji, isključujući djecu s prijevremenim rođenjem ili djecu s urođenim manama pri porođaju ili isključujući djecu rođenu u trudnoći mlađoj od 37 tjedana, dale su slične, ali nešto veće rizike od ASD-a povezane s EA-om.
Koautor dr. Anny H. Xiang iz Kaiser Permanente Southern California, u Pasadeni, rekao je: "ASD je rijedak, s multisloženim etiologijama koje još uvijek zahtijevaju više istraživanja; iako smo vidjeli relativno povećanje rizika od 37% povezano s EA-om, apsolutni rizik je još uvijek mali (1.3% u skupini bez EA i 1.9% u EA grupi)."
 

Epiduralna analgezija tijekom porođaja povećava rizik od autizma

"Ne savjetujemo promjenu kliničke prakse ili uključivanje ovih informacija kao dio informiranog pristanka, budući da je ovo prva opservacijska studija koja pokazuje povezanost", rekao je dr. Qiu. "Ne može se povući uzročno-posljedična veza."
"Potrebno je više istraživanja kako bi se potvrdili nalazi studije i razumjeli potencijalni mehanizmi prije davanja bilo kakvih preporuka, budući da je EA korisna za kontrolu boli kod rađanja", rekao je.

Dr. Idan Menashe sa Sveučilišta Ben-Gurion u Negevu i Nacionalnog istraživačkog centra za autizam Izrael, u Be'er Shevi, koji je nedavno izvijestio o mogućoj povezanosti između opće anestezije i ASD-a u potomstvu žena koje se podvrgavaju porođaju carskim rezom, rekao je: "Ovaj rad doprinosi sve većem broju dokaza o nizu prenatalnih i perinatalnih čimbenika povezanih s rizikom od autizma kod potomaka. Nalazi ovog rada posebno su važni jer ističu novi čimbenik. "

"Iako se ovi rezultati temelje na opservacijskoj studiji i stoga ne sugeriraju nužno uzročno-posljedičnu vezu između epiduralne analgezije i autizma, treba ih prenijeti (s potrebnim rezervama) ženama koje razmatraju epiduralnu analgeziju prije porođaja", rekao je.

IZVOR: https://bit.ly/36Z7VYy JAMA Pediatrics 2020.

 

Sanja Tadić dr. med.

Povezane teme

  Novosti - Sve